Trở về Trang chủ TIN TỨC Thông báo Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2013

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2013


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 166 /TB-DCT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2013
      
 
THÔNG BÁO
V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2013


    Kính gửi:  Các đơn vị trong Trường
 
Căn cứ thông báo số 25/TB-UBND ngày 13/3/2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2013; Thông báo số 50/TB-UBND ngày 25/3/2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013;
 
Nay nhà trường thông báo nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013 như sau:
 
1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương:
 
Công chức, viên chức và học sinh, sinh viên được nghỉ Lễ trong 01 ngày: ngày 19/4/2013 (nhằm ngày 10/3 Âm lịch).
 
2. Ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2013:

Công chức, viên chức và học sinh, sinh viên được nghỉ Lễ trong 03 ngày: ngày 29/4/2013 (đi làm bù vào thứ bảy, ngày 4/5/2013), ngày 30/4 và ngày 01/5/2013.

Yêu cầu các đơn vị trước khi nghỉ lễ phải kiểm tra an toàn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, kho vật liệu, các chất dễ cháy nổ.. tắt điện, nước và tiến hành niêm phong.

Phòng Tổ chức Hành chính lên lịch trực lãnh đạo tại cơ sở chính và phân công trực bảo vệ các cơ sở thuộc Trường trong các ngày nghỉ lễ.

Những trường hợp ở lại làm việc trong những ngày nghỉ cần đăng ký danh sách cho Phòng Tổ chức Hành chính biết để theo dõi.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.
Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- BGH (báo cáo);
- Như trên;
- Lưu: VT; TCHC.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCHC


Nguyễnn Chung
 
                                                                                         

                               
                                                                                          

Lượt truy cập

mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter