Công đoàn

CÔNG ĐOÀN


GIỚI THIỆU

 

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH: BCH Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X gồm có 15 đồng chí, phân công như sau:

1. BAN THƯỜNG VỤ:

- Chủ tịch: Lê Ngọc
- Phó chủ tịch: Nguyễn Thanh Long
- Ủy viên thường vụ: Bùi Chí Hiếu, Nguyễn Thị Thu Thoa, Huỳnh Xuân Hiệp
 
2. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:.
 
1. Nguyễn Xuân Hải Âu
2. Nguyễn Công Bỉnh
3. Nguyễn Công Danh
4. Đinh Thị Hiền Hoà
5. Đoàn Minh
6. Phạm Nguyễn Huy Phương
7. Nguyễn Thị Anh Thư
8. Đào Thị Trang
9. Nguyễn Thị Thanh Trúc
10. Lê Hoàng Vũ
 
B. PHÂN CÔNG CÁC BAN CHỨC NĂNG:
1. BAN NỮ CÔNG:
 1. Nguyễn Thị Thu Thoa – Trưởng ban
 2. Lê Ngọc – Ủy viên
 3. Phạm Nguyễn Huy Phương – Ủy viên
 4. Đào Thị Trang – Ủy viên
 5. Đinh Thị Hiền Hoà – Uỷ viên
 6. Nguyễn Thị Thanh Trúc – Uỷ viên
2. BAN TỔ CHỨC - TUYÊN GIÁO:
 1. Nguyễn Thanh Long – Trưởng ban
 2. Bùi Chí Hiếu – Ủy viên
 3. Nguyễn Thị Thu Thoa – Ủy viên
 4. Lê Ngọc – Ủy viên
 5. Đoàn Minh – Uỷ viên
3. BAN TÀI CHÍNH ĐỜI SỐNG VÀ BHLĐ:
 1. Huỳnh Xuân Hiệp – Trưởng ban
 2. Lê Hoàng Vũ – Ủy viên
 3. Nguyễn Thanh Long – Ủy viên
 4. Nguyễn Thị Anh Thư – Ủy viên
 5. Đinh Thị Hiền Hoà – Ủy viên
 6. Nguyễn Công Danh – Uỷ viên
4. BAN PHONG TRÀO:
 1. Nguyễn Xuân Hải Âu – Trưởng ban
 2. Lê Hoàng Vũ – Ủy viên
 3. Bùi Chí Hiếu – Ủy viên
 4. Đoàn Minh – Ủy viên
 5. Huỳnh Xuân Hiệp – Uỷ viên
 6. Nguyễn Công Danh – Uỷ viên
 7. Nguyễn Thị Thanh Trúc – Uỷ viên
5. BAN CHUYÊN MÔN:
 1. Phạm Nguyễn Huy Phương – Trưởng ban
 2. Nguyễn Công Bỉnh – Ủy viên
 3. Đào Thị Trang – Ủy viên
 4. Nguyễn Thị Thanh Trúc – Uỷ viên
 5. Nguyễn Thị Anh Thư – Uỷ viên
6. ỦY BAN KIỂM TRA:
 1. Bùi Chí Hiếu – Chủ nhiệm
 2. Cao Xuân Thủy – Ủy viên
 3. Dương Hoàng Kiệt – Ủy viên
C. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN:

BCH Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X  là cơ quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn trường nhiệm kỳ X, cụ thể như sau:
 • Tuyên truyền vận động:
 • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 • Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
 • Vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, ý thức xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
 • Vận động đoàn viên tham gia việc thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường.
 • Công tác thi đua và tham gia quản lý:
 • Công đoàn tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để xây dựng các quy định, quy chế hoạt động của Nhà trường.
 • Tham gia công tác nâng ngạch lương, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.
 • Tham gia cùng Nhà trường trong việc thực hiện các công tác tháng.
 • Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật; phát hiện, đấu tranh các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
 • Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động Nhà trường. Phối hợp với Nhà trường tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức hàng năm. Tham gia các hội đồng xét và giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của công nhân viên chức lao động; cùng với Nhà trường cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi của Công đoàn viên.
 • Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên Công đoàn:
 • Chăm lo cho đoàn viên Công đoàn về đời sống văn hóa thể dục thể thao, tổ chức các kỳ nghỉ điều dưỡng, tham quan du lịch, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ…
 • Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người lao động, đoàn viên để có biện pháp giải quyết thỏa đáng, kịp thời.
 • Cùng với Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ giảng viên.
 • Xây dựng tổ chức Công đoàn và xây dựng Đảng:
 • Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.
 • Tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn hàng năm.
 • Tổ chức bồi dưỡng và giới thiệu các đoàn viên Công đoàn ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng.
D. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
1. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN:
 • Phụ trách chung, chịu trách nhiệm mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường.
 • Tổ chức phân công nhiệm vụ; kiểm tra việc thực hiện của Ban Thường vụ và các Ban chức năng.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động cho học kỳ, năm học và toàn khoá theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá IX.
 • Chuẩn bị nội dung và chủ trì hội nghị BTV, BCH Công đoàn theo kế hoạch, chương trình công tác mà BCH đề ra.
 • Đại diện BCH Công đoàn phối hợp với BGH giải quyết các vấn đề liên quan đến đoàn viên và người lao động.
 • Giữ mối quan hệ, đảm bảo sự chỉ đạo và phối hợp công tác với Đảng ủy, BGH, Công đoàn cấp trên, các tổ chức đoàn thể khác trong trường.
 • Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên.
 • Chủ tài khoản, quản lý thu chi quỹ Công đoàn.
 • Phụ trách công tác nữ công.
2. PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN:
 • Cùng Chủ tịch Công đoàn chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, BGH, Công đoàn cấp trên về toàn bộ hoạt động của Công đoàn trường.
 • Phụ trách công tác tổ chức - tuyên giáo, công tác tài chính – đời sống và BHLĐ.
 • Điều hành hoạt động của Công đoàn khi Chủ tịch đi vắng và khi được uỷ quyền.
3. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ:
 • Phụ trách công tác tổ chức- tuyên giáo, công tác tài chính - đời sống và bảo hộ lao động; công tác kiểm tra; công tác an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác nữ công, công tác phong trào.
 • Tổ chức các buổi hội nghị, thống kê các số liệu của Công đoàn, phụ trách công tác phát triển đoàn viên.
 • Lập báo cáo công tác hoạt động Công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Công đoàn cấp trên, tổng hợp các báo cáo của các ban.
 • Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ Công đoàn.
 • Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên.
 • Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH với BGH và các loại quy chế nội bộ khác của Nhà trường.
4. UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:
 • Mỗi UVBCH chịu trách nhiệm cụ thể trong các ban chức năng đã được phân công.
 • Dự đầy đủ các kỳ họp của BCH, của các ban; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc thảo luận, đề xuất, quyết định các chủ trương, giải pháp của BCH.
 • Được phân công phụ trách Tổ Công đoàn hoặc một Ban chức năng của CĐ.
 • Gương mẫu thực hiện, phổ biến và tổ chức thực hiện nghị quyết của BCH CĐ trường, CĐ cấp trên, chủ trương nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, các qui định của Nhà trường đến đoàn viên và người lao động (Cụ thể là đoàn viên và người lao động thuộc Tổ Công đoàn được phân công phụ trách).
 • Nghiên cứu điều lệ Công đoàn, các quy chế Công đoàn… để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
E. NHIỆM VỤ CÁC BAN CHỨC NĂNG:
1. BAN TÀI CHÍNH, ĐỜI SỐNG và BHLĐ:
 • Hàng năm đề xuất kế hoạch phối hợp với chính quyền tổ chức cho đoàn viên Công đoàn tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch hè, thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỷ… theo qui chế chi tiêu nội bộ.
 • Tổ chức công tác khen thưởng hàng năm cho các cháu học sinh con cán bộ nhân viên trong trường.
 • Theo dõi, đề xuất những trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn để Công đoàn trường và Hiệu trưởng xem xét hỗ trợ.
 • Theo dõi việc thực hiện các chế độ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và những chế độ, chính sách khác đối với người lao động trong Nhà trường.
 • Phối hợp chính quyền giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ về bảo hộ lao động, triển khai và thực hiện các chủ trương về An toàn - Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ.
 • Theo dõi tình hình hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh; đề xuất việc tổ chức phổ biến công tác an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
 • Đề xuất với BCH để có kiến nghị xử lý kịp thời khi phát hiện những nơi có nguy cơ gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Tổ chức bồi dưỡng và giới thiệu các đoàn viên Công đoàn ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng.
 • Nghiên cứu, tham mưu cho Ban thường vụ trong lĩnh vực tài chính đảm bảo đúng theo điều lệ Công đoàn, đúng qui chế thu chi của Công đoàn.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính trong nhiệm kỳ X, trong từng học kỳ.
 • Nghiên cứu, tham mưu cho BCH tổ chức các hoạt động tăng nguồn thu. Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu BTV, Công đoàn cấp trên về công tác tài chính, công tác tổ chức, đời sống và BHLĐ.
 • Thực hiện những công việc đột xuất theo yêu cầu của BTV.
 • Báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động với BTV, BCH.
2. BAN TỔ CHỨC - TUYÊN GIÁO:          
 • Xây dựng quy chế hoạt động Công đoàn trường.
 • Xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ Công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác cán bộ Công đoàn.
 • Hướng dẫn, theo dõi việc phát thẻ, kết nạp đoàn viên Công đoàn.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Công đoàn trường vững mạnh.
 • Nghiên cứu, tham mưu cho BTV trong lĩnh vực vận động, tuyên truyền giáo dục đoàn viên và người lao động.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực vận động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động.
 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đoàn viên Công đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn các cấp. Tuyên truyền về truyền thống của dân tộc, của Đảng và truyền thống của nhà trường, của tổ chức Công đoàn (tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và của nhà trường).
 • Tổ chức hội thi về hiểu biết văn hoá nhà trường.
 • Tuyên truyền, vận động các Công đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của Trường, tích cực tham gia các phong trào do chính quyền và các đoàn thể phát động.
 • Tuyên truyền phổ biến đoàn viên, người lao động về nhiệm vụ, quyền lợi theo quy định của pháp luật.
 • Tuyên truyền vận động các Công đoàn viên thực hiện “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội”
 • Vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, ý thức xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
 • Thực hiện các báo cáo Công đoàn cấp trên về công tác tuyên giáo.
 • Thực hiện những công việc đột xuất theo yêu cầu của BTV.
 • Báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động với BTV, BCH.
 • Duy trì hoạt động của mục Công đoàn trên Website trường.
3. BAN NỮ CÔNG:
 • Tuyên truyền chủ trương, chính sách có liên quan đến nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; những vấn đề về giới, bình đẳng giới.
 • Đề xuất các buổi sinh hoạt liên quan về lao động nữ.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động nữ công từng giai đoạn, từng thời kỳ theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, các phong trào hoạt động trong tập thể nữ.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các ngày lễ kỷ niệm 8/3 và 20/10.
 • Tổ chức ngày quốc tế 1/6, ngày Tết trung thu cho con em đoàn viên và người lao động.
 • Phát động phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" kết hợp với phong trào "Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan".
 • Tham mưu cho BTV khen thưởng kịp thời nữ đoàn viên ưu tú.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu Công đoàn cấp trên về công tác nữ công.
 • Thực hiện những công việc đột xuất theo yêu cầu của BTV.
 • Báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động với BTV, BCH.
4. BAN PHONG TRÀO:
 • Lập kế hoạch, triển khai, tổ chức phát động các phòng trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thu hút Công đoàn viên tham gia.
 • Xây dựng các CLB văn nghệ - thể thao, xây dựng các đội tuyển để tham gia các giải thi đấu, hội diễn.
 • Xây dựng kế hoạch thi đua, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu Công đoàn cấp trên về công tác văn nghệ thể dục thể thao.
 • Thực hiện những công việc đột xuất theo yêu cầu của BTV.
 • Báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động với BTV, BCH.
5. BAN CHUYÊN MÔN:
 • Tuyên truyền, vận động giảng viên tham gia hội thi giảng viên giỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy.
 • Tuyên truyền, vận động giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài cho tập san của trường.
 • Động viên đoàn viên tham gia các công tác chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Đề xuất với BCH để kiến nghị với BGH có biện pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
 • Đề xuất kịp thời chế độ khen thưởng đoàn viên xuất sắc.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu Công đoàn cấp trên về công tác chuyên môn
 • Thực hiện những công việc đột xuất theo yêu cầu của BTV.
 • Báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động với BTV, BCH
6. ỦY BAN KIỂM TRA:
 • Xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết của Công đoàn.
 • Định kỳ và đột xuất kiểm tra tài chính, thu nộp đoàn phí.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu Công đoàn cấp trên, UBKT Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thực hiện những công việc đột xuất theo yêu cầu của BTV.
 • Báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động với BTV, BCH.
F. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN VÀ TỔ CÔNG ĐOÀN
 • UV BCH thuộc đơn vị nào sẽ phụ trách đơn vị đó.
 • Riêng các CĐBP và Tổ CĐ trực thuộc không có thành viên trong BCH thì BCH Công đoàn Trường sẽ phân công UVBCH phụ trách các đơn vị đó (có danh sách kèm theo).
G. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP:
 1. Hoạt động của Công đoàn trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
 2. BTV: Một hoặc hai tháng họp 1 lần sau hội nghị giao ban đầu tháng của Nhà trường.
 3. BCH Công đoàn Trường đầu năm học họp thông qua kế hoạch năm BCH, của các Ban chức năng.
 4. BCH Công đoàn Trường một quý họp một lần để đánh giá việc thực hiện các công tác của quý trước và đề ra các công tác của quý sau.
 5. Các Ban chức năng một quý họp một lần để đánh giá việc thực hiện các công tác của quý trước và đề ra các công tác của quý sau (trước cuộc họp của BCH). Trong trường hợp đột xuất Trưởng ban triệu tập họp để giải quyết công việc.
 6. BHH và Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ Công đoàn họp mỗi 6 tháng một lần (sau cuộc họp của BCH).
 7. CĐBP và tổ Công đoàn họp toàn thể đoàn viên mỗi quý ít nhất 1 lần.
 8. Ngoài các cuộc họp định kỳ, trong trường hợp đột xuất Chủ tịch triệu tập họp BTV hoặc BCH để giải quyết công việc.
Trên đây là quy chế tổ chức và hoạt động của BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ X, quy chế đã được BCH thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký.
Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung BCH sẽ thảo luận và thống nhất.

 

 

TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội nghị Tổng kết công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012

     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2012, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết, Tập huấn công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012 vào các ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2012 tại Khách sạn Haritage thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
     Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thoa, Uỷ viên Thường vụ BCH Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phầm Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban nữ công tham dự Hội nghị. Đồng chí Thoa đã có những hoạt động trong Hội nghị, giới thiệu về trường chúng ta, giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn.


Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Công Thương
phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Thu Mai, Uỷ viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Công Thương
chụp hình lưu niệm cùng cô Nguyễn Thị Thu Thoa.


HOẠT ĐỘNG


     Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thao các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị Giáo dục đào tạo năm 2012 từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11 năm 2012. Hội thao gồm các môn: Bóng chuyền, tennis, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn.

     Do thời gian tập luyện có ít nên Công đoàn trường chúng ta chỉ tham gia thi đấu môn bóng chuyền nam. Ngoài những công đoàn viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất, còn có những công đoàn viên của các đơn vị khác như thầy Nguyễn Đức Đạt Đức (Khoa CNSH và KTMT), thầy Lâm Thế Hải (Khoa Công nghệ Thực phẩm), thầy Huỳnh Văn Nam (Khoa Cơ khí)…

     Kết quả chung cuộc, đội bóng chuyền của trường đã đoạt huy chương đồng.

 

BIỂU MẪU

Lượt truy cập

mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter